Hva koster det å benytte advokat?

Det tilbys gratis førstekonsultasjon på inntil 1 time. Da får du vurdert om du har en sak det er grunn til å gå videre med og om saken passer for kontorets arbeidsområde, eller om du kanskje er tjent med å benytte et annet advokatkontor.

Honoraret varierer med sakstypen og hvem som er ansvarlig for å dekke dette. Honoraret baseres på timepris, timeforbruk og i noen grad sakens resultat. For personskadesaker er timeprisen for tiden kr 2.000,- + mva. For andre saker er timeprisen kr 1.400,- - 1.800,- + mva. I personskadesaker dekkes honoraret, herunder påløpte utgifter, normalt av det ansvarlige forsikringsselskapet ut fra medgått tid.

Utenom honoraret vil klienten kunne bli belastet med kostnader til offentlige gebyrer, sakkyndig bistand, utgifter til postpakker og utgifter til større kopieringsoppgaver – enten disse settes ut eller foretas innen kontoret,

Rettshjelpforsikring
Rettshjelpforsikring er innebygget i hjem – og villaeierforsikringer. Dette er dekninger de fleste av oss har. I tillegg er det rettshjelpforsikring i motorvognforsikringen. På disse forsikringene er det en egenandel å betale. Forhør deg med ditt forsikringsselskap om egenandelens størrelse og hvor stor dekningen er.

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp kan gis i form av fritt rettsråd eller som fri sakførsel. Dette innebærer at det offentlige dekker utgiftene til advokat, vanligvis mot at du betaler en egenandel. For visse saker belastes du ikke med egenandel.

For personskadesaker og trygdesaker for eksempel, må man tilfredsstille de inntekts- og formuesgrenser som til enhver tid gjelder. Pr. 1 januar 2013 er inntektsgrensen kr 246.000,- brutto og formuesgrensen kr 100.000,-. For fritt rettsråd er egenandelen kr 945,-og for fri sakførsel er egenandelen 25%, begrenset oppad til kr 4.725,-.

For nærmere orientering om reglene for fri rettshjelp, se www.advokatenhjelperdeg.no